Znaczenie realizacji programów w ramach organizacji wypoczynku

12, paź, 2020

Każdy wypoczynek zorganizowany wg. MEN ma obowiązek realizować programy, których jest pięć, są to: Ruch i Rekreacja, Turystyka i Krajoznawstwo, Zajęcia Kulturalno-Oświatowe, Zajęcia Praktyczno-Techniczne oraz Prace Społecznie użyteczne.

W kolejnych pytaniach respondenci określali zakres realizacji programów wskazanych w rozporządzeniu MEN i ich zakres. A następnie oceniają konieczność realizacji poszczególnych programów. Należy nadmienić, że w ankiecie przed pytaniami określone było jakimi formami są realizowane poszczególne programy, aby rodzice mieli świadomość czego dokładnie dotyczą poszczególne programy.

Poniżej przedstawione są wyniki odpowiedzi na poszczególne pytania:

  • Czy na wypoczynku, na którym było Pana/Pani dziecko realizowane były zajęcia z programu Ruch i Rekreacja.

Tabela 1. Ocena realizacji programu Ruch i Rekreacja

RUCH I REKREACJE Grupa badana
N %
Tak było wiele takich zajęć 74 90
Tak, część zajęć była tak realizowana 8 10
Nie wiem 0 0
Nie, nie było realizowanych takich zajęć 0 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wnioski:

Respondenci zauważają wielość realizowanych zajęć z programu Ruch i Rekreacja. Realizacja tych zadań jest również bardzo często mocno oczekiwana przez dzieci i młodzież, a zatem również chętnie opowiadają o niej rodzicom.

 

  • Czy na wypoczynku, na którym było Pana/Pani dziecko realizowane były zajęcia z programu Turystyka i Krajoznawstwo?

Tabela 2. Ocena realizacji programu Turystyka i Krajoznawstwo

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Grupa badana
N %
Tak było wiele takich zajęć 62 76
Tak, część zajęć była tak realizowana 18 22
Nie wiem 2 2
Nie, nie było realizowanych takich zajęć 0 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wnioski:

Program Turystyki i Krajoznawstwa określony już jest na etapie rekrutacji na wypoczynek, gdzie organizatorzy określają program wypoczynku, a ponadto dzieci i młodzież również chętnie informują o wyjściach, wyjazdach i atrakcjach związanych ze wskazanym programem. Stąd też tak wysoka wiedza respondentów dotycząca wspomnianego programu.

 

  • Czy na wypoczynku, na którym było Pana/Pani dziecko realizowane były zajęcia z programu zajęcia kulturalno – oświatowe ?

Tabela 3. Ocena realizacji programu Zajęcia Kulturalno – Oświatowe

ZAJĘCIA KULTURALNO – OŚWIATOWE Grupa badana
N %
Tak było wiele takich zajęć 59 72
Tak, część zajęć była tak realizowana 19 23
Nie wiem 4 5
Nie, nie było realizowanych takich zajęć 0 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wnioski:

Program zajęć kulturalno – oświatowych jest obowiązkowo realizowany każdego dnia. Jak widać po odpowiedziach respondentów jest to widoczne. Jednak część zajęć, w ramach którego jest on realizowanych nie zawsze jest oczywisty zarówno dla dzieci jak i dla ich rodziców, zapewne też stąd niższe wskaźniki aniżeli w poprzednich pytaniach.

 

  • Czy na wypoczynku, na którym było Pana/Pani dziecko realizowane były zajęcia z programu Zajęcia Praktyczno – Techniczne ?

Tabela 4. Ocena realizacji programu Zajęcia Praktyczno – Techniczne

 ZAJĘCIA PRAKTYCZNO – TECHNICZNE Grupa badana
N %
Tak było wiele takich zajęć 20 24
Tak, część zajęć była tak realizowana 41 50
Nie wiem 14 17
Nie, nie było realizowanych takich zajęć 7 9

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wnioski:

Ten program jak można zauważyć nadal przez większość respondentów jest zauważany (łącznie 74% odpowiedzi). Pojawia się jednak w naszych odpowiedziach widoczna grupa (17%), która nie potrafi określić czy takie zajęcia były realizowane, bądź nawet twierdzą, że takich zajęć nie było (9%). Wynikać to może z kilku czynników; braku wiedzy dotyczącej jakie to zajęcia, braku rozmowy z uczestnikiem wypoczynku, braku zainteresowania się ankietowanego tym tematem lub też faktycznie brakiem realizacji takowych zadań podczas wypoczynku dziecka respondenta.

 

  • Czy na wypoczynku, na którym było Pana/Pani dziecko realizowane były zajęcia z programu Prace Społecznie Użyteczne ?

Tabela 5. Ocena realizacji programu Prace Społecznie Użyteczne

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE Grupa badana
N %
Tak było wiele takich zajęć 15 18
Tak, część zajęć była tak realizowana 22 27
Nie wiem 34 41
Nie, nie było realizowanych takich zajęć 11 14

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wnioski:

Program Prac Społecznie Użytecznych został najsurowiej oceniony ze wszystkich dotychczasowych Programów. Ponad połowa (55%)  respondentów nie wie lub twierdzi, że na wypoczynku, na którym było ich dziecko nie był realizowany taki program. Stosunkowo niski jest również wskazań określający wielość takich zadań (18%). Z całą pewnością nie jest to najczęściej eksploatowany z programów, nie mniej jednak organizatorzy mają obowiązek jego wspierania i realizacji. Jednak jest to najczęściej pomijany program przez organizatorów, bądź jest tak realizowany, że nie jest widoczny. Należy zatem zwracać szczególną uwagę na uświadamianie dzieci i rodziców jak istotny on jest dla rozwoju społecznego udziału uczestników wypoczynku.

Tabela 6. Ocena istotności realizacji programów edukacyjnych

  Bardzo istotne Istotne Nie wiem Nie Istotne Mogą być nie realizowane
Ruch i rekreacja 76% 22% 0% 1% 1%
Turystyka i krajoznastwo 61% 38% 1% 0% 0%
Zajęcia kulturalno – oświatowe 30% 59% 7% 2% 1%
Zajęcia paktyczno – techniczne 26% 54% 10% 4% 7%
Prace społecznie użyteczne 26% 50% 15% 2% 7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

 

Wnioski:

Jak się okazuje, rodzice widzą potrzebę realizacji praktycznie każdego z opisanych i analizowanych programów. Jako najistotniejsze rodzice widzą zajęcia z zakresu: Ruchu i Rekreacji oraz Turystyki i Krajoznastwa. Pozostałe uznają w większości jako istotne do realizacji.

Podsumowując wskazany problem badawczy, jakim jest Znaczenie realizacji programów w ramach organizacji wypoczynku należałoby stwierdzić, że respondenci mają w większości świadomość dotyczącą form realizacji pracy podczas wypoczynku oraz widzą konieczności ich realizacji.