Jakie rodzaje wypoczynków znają rodzice ?

9, paź, 2020

Rodzice w miarę możliwości i chęci wysyłają własne dzieci na różne formy wypoczynków. Najczęściej na te, do których mają dostęp, ale przede wszystkim wysyłają swoje pociechy na te rodzaje wypoczynków, które znają. Zacznijmy więc od tego jakie są formy wypoczynku:
– Kolonia letnia – odbywa się w trakcie wakacji letnich, trwa co najmniej 4 dni, ale najczęściej 7-14 dni. Zdarzają się kolonie, które trwają dłużej – nie ma ograniczenia przepisami dot. ile powinna trwać kolonia. W kolonii letniej mogą brać udział dzieci i młodzież do momentu ukończenia 18 r.ż.,
– Zimowisko – odbywa się w trakcie ferii zimowych, trwa co najmniej 4 dni, ale najczęściej 7-14 dni. W zimowisku, podobnie jak w kolonii letniej mogą brać udział dzieci i młodzież do momentu ukończenia 18 r.ż.
– Obóz – to forma wypoczynku, która z reguły ma określony temat i grupę odbiorców np. obóz piłkarski, malarski, językowy, taneczny lub też określona formą zainteresować np. o tematyce Harry Potter, Survivalowy itp. Nie ma ograniczeń wiekowych w jakim mają być uczestnicy co oznacza, że w mogą takiej formie brać udział również osoby dorosłe. Obóz podobnie jak inne wskazane tu formy wypoczynku zorganizowanego musi trwać min. 4 dni. Kolejną istotną różnicą pomiędzy obozami a innymi formami wypoczynku zorganizowanego jest to, że może on się odbywać stacjonarnie i wyjazdowo, co daje duże możliwości dostosowania tej formy wypoczynku do oczekiwań organizatora i uczestników,
– Półkolonia – to stacjonarna forma wypoczynku, co oznacza, że dzieci/młodzież docierają na miejsce realizacji wypoczynku (samodzielnie lub dostarczają ich rodzice). Zajęcia odbywają się najczęściej tematycznie lub typowo rekreacyjnie, a po zajęciach rodzice odbierają uczestników do domów. W ramach półkolonii organizator ma obowiązek zapewnić co najmniej jeden ciepły posiłek. Podobnie jak w przypadku kolonii i zimowiska w półkolonii udział w półkolonii mogą wziąć uczestnicy do 18 r.ż..
– Biała/Zielona Szkoła – ta forma wypoczynku najczęściej organizowana przez szkoły i domy kultury stanowi uzupełnienie zajęć szkolnych i skupia się na tematyce: przyrody oraz integracji. Bardzo często w ramach zielonych szkół prowadzone są zajęcia uzupełniające bądź sprawdzające poziom wiedzy uczestników. Wiek i liczba uczestników najczęściej odpowiada liczbie uczniów lub grupie działającej przy danym ośrodku kultury.

Znajomość rodzajów wypoczynku zorganizowanego przez respondentów przedstawia tabela poniżej:

Grupa badana
N %
Kolonia Letnia 81 99
Zimowisko 67 82
Obóz 57 70
Półkolonia 58 71
Zielona/Biała Szkoła 32 39
Razem: 82 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Z danych uzyskanych można jednoznacznie stwierdzić, że najbardziej znaną formą wypoczynku, którą znają respondenci jest kolonia letnia (wskazanie 99% respondentów) oraz zimowisko (82%). Bardzo podobne wyniki uzyskały kolejne dwie formy, czyli półkolonia (71%) oraz obóz (70%). Wysokie wyniki wskazują na dużą świadomość respondentów dotyczącą form organizacji wypoczynku zorganizowanego. Najmniej znaną formą okazały się zielone i białe szkoły (39%). Można podejrzewać, że respondenci nie mieli kontaktu z ofertami dotyczącymi tej formy wypoczynku.