Sabben Group

11, kwi, 2020

Associazione Sabbeen is born in January 2016, but constituted by the previously known Sabbeen Group informal group. We have been active in the youth field since June 2012 and have implemented various projects in Youth in Action and Erasmus+ programmes as well as different types of activities in our community.

Sabbeen Group works to promote of social, moral and cultural values and to promote and implement activities for  youth, educational, cultural, sporting, social and voluntary organizations aimed at the personal development of young people, youth policies and communities, for better communication and interpersonal relationships through Involvement in social projects, education and culture at local, regional, national and international.

Tłumaczenie:

Stowarzyszenie Sabbeen powstało w styczniu 2016 r., ale składa się z wcześniej znanej nieformalnej grupy Sabbeen. Działamy na polu młodzieży od czerwca 2012 roku i realizujemy różne projekty w ramach programów „Młodzież w działaniu” i „Erasmus+”, a także różne rodzaje działań w naszej społeczności.

Sabbeen Group działa na rzecz promowania wartości społecznych, moralnych i kulturowych oraz promowania i realizacji działań na rzecz organizacji młodzieżowych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, społecznych i wolontariackich, mających na celu rozwój osobisty młodzieży, polityki młodzieżowej i społeczności, lepszą komunikację i relacje międzyludzkie poprzez zaangażowanie w projekty społeczne, edukację i kulturę na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.